• Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky společnosti Kancelářské Centrum, s.r.o., pro poskytování služeb umístění sídla, virtuální kanceláře, pronájem prostor, administrativních a dalších související služby (dále jen „Podmínky“).

  Definice pojmů

  1. Smlouva – Písemná smlouva o umístění sídla a o poskytování dalších služeb, uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem (viz dále).
  2. Poskytovatel – Společnost Kancelářské Centrum, s.r.o., IČ 24176079, sídlem Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha-Nové Město, vedená u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn.: C 185726.
  3. Uživatel – Fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby Poskytovatele na základě Smlouvy.
  4. Zástupce uživatele – Jedná o člena statutárního orgánu, Uživatele – právnické osoby, nebo o osobu pověřenou k podpisu Smlouvy plnou mocí, která Smlouvu za Uživatele podepsala.
  5. Program – Přesně vymezený soubor služeb Poskytovatele, včetně jejich druhu, rozsahu a ceny; vymezení je provedeno v Ceníku nebo ke Smlouvě připojených specifikacích programu.
  6. Ceník – Aktuální přehled cen nabízených služeb a programů služeb umístěný v prostorách Poskytovatele a na adrese www.kancelarske-centrum.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo Ceník průběžně upravovat.
  7. Umístění sídla – Využití některé z adres Poskytovatele za účelem registrace sídla společnosti či místa podnikání nebo provozovny Uživatele do obchodního a živnostenského rejstříku. Nezahrnuje nárok na fyzické užívání prostor Uživatelem.

   

  Základní ustanovení

  1. Poskytovatel je buď majitelem, nebo nájemcem nabízených nebytových prostor na adrese Umístění sídla. V případě nájmu prostor se jedná vždy o nájemní smlouvu uzavřenou přímo s majitelem nemovitosti na dobu neurčitou, přičemž majitel nemovitosti vždy souhlasí s příslušným využitím prostor.
  2. Uživatel je oprávněn zřídit na adrese uvedené ve Smlouvě své sídlo či provozovnu. Za tímto účelem Poskytovatel dodá na vyžádání souhlas s umístěním sídla společnosti či místa podnikání, potřebný k zápisu do obchodního a živnostenského rejstříku. Poskytovatel je povinen tento souhlas spolu s výpisem z katastru nemovitostí předat Uživateli do 7 dnů, nejdříve však po podpisu Smlouvy, složení kauce a úhradě prvního období.
  3. Poskytovatel je povinen provést či umožnit všechny zákonem vyžadované kroky, úkony a označení související s umístěním a provozem sídla společnosti nebo místa podnikání Uživatele.
  4. Uživatel je srozuměn s tím, že umístěním sídla mu nevzniká nárok na zpřístupnění a užívání prostor mimo sjednaný rámec, že zde není oprávněn umisťovat vlastní nápisy a ukládat jakýkoliv movitý majetek.
  5. Druh a rozsah služeb zahrnutých v Programu je určen Ceníkem Poskytovatele, rovněž tak další Uživateli dostupné služby a jejich zpoplatnění. Na základě ústní či písemné dohody Uživatele a Provozovatele je možné sjednat služby nezahrnuté v Ceníku, včetně výše jejich zpoplatnění.
  6. Uživatel má právo požádat o změnu rozsahu a nastavení služeb všemi ve Smlouvě uvedenými komunikačními kanály. V případě sporu je rozhodující poslední dostupný písemný požadavek. Pokud se jedná o změnu neovlivňující cenu Programu, provede Poskytovatel změnu bez zbytečného odkladu; pokud změna ovlivní cenu Programu, provede Poskytovatel změnu k poslednímu dni předplaceného období, příp. dle dohody s Uživatelem.
  7. Uživatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů či preference komunikačních kanálů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb a jejich vyúčtování. V opačném případě má Poskytovatel právo přerušit poskytování služeb.
  8. Poskytovatel se zavazuje předem informovat Uživatele o skutečnostech znemožňujících částečné či úplné poskytování služeb. Toto upozornění bude Uživateli zasláno elektronickou poštou.
  9. Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli písemně vadné, omezené nebo přerušené poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně do 2 pracovních dní, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.
  10. Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost dohodnuté ceny služeb. Uživatel není oprávněn započítat své případné nároky proti nárokům Poskytovatele, jež vyplývají z uzavřené Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen uhradit Uživateli škodu způsobenou neposkytnutím nebo vadným poskytnutím objednané služby pouze do celkové výše 2 000 Kč.
  11. Poskytovatel zpracovává údaje, včetně údajů osobních, o Uživateli a zástupcích Uživatele pro účely související s plněním Smlouvy a s plněním zákonných povinností. Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Uživatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou uvedeny v Poučení ke splnění povinností dle GPDR, které Uživatel obdržel před podpisem Smlouvy
  12. Poskytovatel má právo měnit Podmínky a Ceník dle vlastního uvážení. Pokud se změna dotýká Uživatele, bude mu oznámena poštovním dopisem nebo elektronickou poštou, a to nejpozději 30 dnů před tím, než zamýšlená změna nabude účinnosti.

   

  Platební podmínky

  1. Uživatel je povinen platit za objednaný Program a další služby cenu dle Smlouvy nebo Ceníku nebo samostatného písemného ujednání.
  2. Poskytovatel je oprávněn účtovat Uživateli objednané služby formou řádné či zálohové faktury. Cena za Umístění sídla Uživatele je splatná vždy k 25. dni měsíce předcházejícího období, na které se cena platí.
  3. Za den zaplacení je považován den připsání platby na účet Poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle nebo provozovně Poskytovatele.
  4. Při uzavření Smlouvy je Uživatel povinen složit Poskytovateli kauci 1 500,- Kč, která bude Uživateli navrácena po ukončení smluvního vztahu, po provedení změny sídla Uživatele na jinou adresu a po vypořádání všech závazků Uživatele a závazků případných dalších Uživatelů se shodným Zástupcem uživatele. I bez dohody smluvních stran je možné kauci po ukončení či zániku Smlouvy využít k vypořádání závazků Uživatele vůči Poskytovateli. Pokud Uživatel výše uvedené povinnosti nesplní do 3 měsíců po ukončení či zániku smluvního vztahu, propadá kauce ve prospěch Poskytovatele.
  5. Případné upomínky k úhradě zasílá Poskytovatel Uživateli prostřednictvím elektronické nebo běžné pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Poplatky za zaslání upomínek stanoví Ceník.
  6. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv platby má Poskytovatel právo Uživateli prvním dnem prodlení přestat poskytovat služby dle Smlouvy, vč. odstranění zákonem předepsaných údajů o Umístění sídla a dosílání (přeposílání) korespondence. Při omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele je Uživatel povinen hradit Poskytovateli za Umístění sídla částku ve výši 300,- Kč měsíčně. Stejnou částku je povinen hradit i po skončení Smlouvy, a to až do měsíce, v němž bude proveden zápis změny sídla v obchodním a v živnostenském rejstříku.
  7. Uživatel je povinen nejpozději do patnáctého dne ode dne ukončení nebo zániku Smlouvy oznámit změnu sídla nebo přemístění provozovny příslušným orgánům, u nichž je veden živnostenský nebo obchodní rejstřík. Pokud Uživatel nesplní tuto svoji povinnost, je povinen zaplatit za každý den, v němž byl s jejím splněním v prodlení, smluvní pokutu ve výši 30 Kč.
  8. Nesplní-li Uživatel, který je právnickou osobou, řádně a včas své závazky, vyplývající z povinnosti platit kterékoli úhrady vyplývající z uzavřené Smlouvy nebo těchto obchodních Podmínek, zavazuje se níže podepsaný člen statutárního orgánu společnosti, která je Uživatelem, jako fyzická osoba, že uspokojí veškeré pohledávky Poskytovatele za Uživatelem vzniklé na základě uzavřené Smlouvy, a to do výše dluhu včetně příslušenství a včetně smluvních pokut.
  9. Chybné vyúčtování služeb může Uživatel uplatnit do 30 dnů po jeho obdržení. V opačném případě uznává Uživatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli.
  10. Uživatel se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou Poskytovateli porušením Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

   

  Trvání, změny, ukončení smlouvy

  1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dohody, které se odchylují od Podmínek lze sjednat pouze písemnou formou.
  2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem. V případě rozporů mezi obsahem Podmínek a Smlouvy má vždy přednost ujednání obsažené ve Smlouvě.
  3. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. Dále lze smlouvu ukončit jednostranně výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď.
  4. Strany si dohodly, že Smlouva zaniká devadesátým dnem prodlení Uživatele se zaplacením ceny dle odst. 1 Smlouvy a odst. 20 těchto Podmínek.
  5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě porušení smlouvy Uživatelem podstatným způsobem, například prodlením Uživatele se zaplacením ceny dle odst. 1 Smlouvy a odst. 20 těchto Podmínek po dobu delší než patnáct dní.
  6. Uživatel je povinen nejpozději do patnáctého dne ode dne ukončení nebo zániku Smlouvy oznámit změnu sídla nebo přemístění provozovny příslušným orgánům, včetně živnostenského a obchodního rejstříku a finančního úřadu. Pokud tak Uživatel neučiní, bere na vědomí, že tato ohlášení učiní Poskytovatel, příp. vlastník nemovitosti, a to se všemi právními důsledky pro Uživatele.
  7. Vznikne-li v případě výpovědi smlouvy přeplatek na straně Uživatele, je Poskytovatel povinen na písemnou výzvu Uživatele tento přeplatek vrátit do třiceti dnů od doručení výzvy, s výjimkou případu poskytnutí speciální nebo promo ceny vázané na delší předplacené období a odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele, kdy se přeplatek vrací jen tehdy, pokud by na jeho vrácení vznikl nárok i při poskytnutí ceny dle standardního Ceníku poskytovatele platného v období, kdy byly služby čerpány.
  8. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírčím způsobem, sjednávají Poskytovatel a Uživatel místní příslušnost k soudu dle sídla Poskytovatele, kterým je Obvodní soud pro Prahu 2.
  9. Podmínky nahrazují v plném rozsahu všechna předchozí ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem, ať už písemná nebo ústní, není-li stanoveno jinak.

   

  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018.