• Obchodní podmínky pro umístění sídla firmy a provoz virtuální kanceláře

  Toto jsou obchodní podmínky společnosti Kancelářského Centra, s.r.o. pro poskytování služeb umístění sídla, virtuální kanceláře, pronájem prostor, administrativních a dalších souvisejících služeb.

  Definice pojmů

  1) Poskytovatel – Společnost Kancelářské Centrum, s.r.o., IČ 24176079, sídlem Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, 12000, vedená u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn.: C 185726
  2) Uživatel – Fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby Poskytovatele na základě uzavřené smlouvy.
  3) Smlouva – Písemná smlouva o umístění sídla a o poskytování dalších služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
  4) Zástupce uživatele – Jedná o člena statutárního orgánu, podnikatele nebo osobu pověřenou k podpisu Smlouvy plnou mocí, která Smlouvu za Uživatele podepsala.
  5) Program – Přesně vymezený soubor služeb Poskytovatele, včetně jejich druhu, rozsahu a ceny; vymezení je provedeno v Ceníku nebo ke Smlouvě připojených specifikacích programu.
  6) Ceník – Aktuální přehled cen nabízených služeb a programů služeb umístěný v prostorách Poskytovatele a na internetových stránkách www.kancelarske-centrum.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo Ceník průběžně upravovat.
  7) Umístění sídla – Využití některé z adres Poskytovatele za účelem registrace sídla společnosti nebo místa podnikání Uživatele do obchodního a živnostenského rejstříku. Nezahrnuje nárok na fyzické užívání prostor Uživatelem.

  Základní ustanovení

  8) Poskytovatel je buď majitelem, nebo nájemcem nabízených nebytových prostor. V případě nájmu prostor se jedná vždy o nájemní smlouvu uzavřenou přímo s majitelem nemovitosti na dobu neurčitou, přičemž majitel nemovitosti vždy souhlasí s příslušným využitím prostor.
  9) Uživatel je oprávněn zřídit na adrese uvedené ve Smlouvě své sídlo či provozovnu; za tímto účelem Poskytovatel dodá na vyžádání souhlas s umístěním sídla společnosti nebo místa podnikání, potřebný k zápisu do obchodního a živnostenského rejstříku. Poskytovatel je povinen tento souhlas spolu s výpisem z katastru nemovitostí předat Uživateli do 7 dnů, nejdříve však po podpisu Smlouvy, složení kauce a úhradě prvního období.
  10) Poskytovatel je povinen provést či umožnit všechny zákonem vyžadované kroky, úkony a označení související s umístěním a provozem sídla společnosti nebo místa podnikání Uživatele.
  11) Uživatel je srozuměn s tím, že umístěním sídla mu nevzniká nárok na zpřístupnění prostor mimo sjednaný rámec, že zde není oprávněn umisťovat vlastní nápisy a ukládat jakýkoliv movitý majetek.
  12) Druh a rozsah služeb zahrnutých v Programu je určen Ceníkem Provozovatele, rovněž tak další Uživateli dostupné služby a jejich zpoplatnění. Na základě ústní či písemné dohody Uživatele a Provozovatele je možné sjednat služby nezahrnuté v Ceníku, včetně jejich zpoplatnění.
  13) Uživatel má právo požádat o změnu rozsahu a nastavení služeb všemi ve Smlouvě uvedenými komunikačními kanály. V případě sporu je rozhodující poslední dostupný písemný požadavek. Pokud se jedná o změnu neovlivňující cenu Programu, provede Poskytovatel změnu bez zbytečného odkladu; pokud změna ovlivní cenu Programu, provede Poskytovatel změnu k poslednímu dni předplaceného období, příp. dle dohody s Uživatelem.
  14) Uživatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů či preference komunikačních kanálů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb a jejich vyúčtování. V opačném případě má Poskytovatel právo přerušit poskytování služeb.
  15) Poskytovatel se zavazuje předem informovat Uživatele o skutečnostech znemožňujících částečné či úplné poskytování služeb. Toto upozornění bude Uživateli zasláno elektronickou poštou.
  16) Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli písemně vadné, omezené nebo přerušené poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně do 2 pracovních dní, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.
  17) Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost dohodnuté ceny služeb. Uživatel není oprávněn započítat své případné nároky proti nárokům Poskytovatele, jež vyplývají z uzavřené Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen uhradit Uživateli škodu způsobenou neposkytnutím nebo vadným poskytnutím objednané služby pouze do celkové výše 2 000,- Kč.
  18) Uživatel tímto uděluje Poskytovateli oprávnění shromažďovat a užívat údaje, které o sobě uvedl, pro účely související s poskytováním služeb a marketingovými aktivitami Poskytovatele. Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Uživatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit údaje Uživatele svým subdodavatelům, skupině klientů, u které s tím Uživatel vyjádřil souhlas, a relevantním státním orgánům.
  19) Poskytovatel má právo měnit Podmínky a Ceník dle vlastního uvážení. Pokud se změna dotýká Uživatele, bude mu oznámena poštovním dopisem nebo elektronickou poštou, a to nejpozději 30 dnů před tím, než zamýšlená změna nabude účinnosti.

  Platební podmínky zákazníků využívajících virtuální kanceláře se sídlem firmy

  20) Uživatel je povinen platit za objednaný Program a další služby cenu dle Smlouvy nebo Ceníku nebo samostatného písemného ujednání.
  21) Poskytovatel je oprávněn účtovat Uživateli objednané služby formou řádné či zálohové faktury. Cena za Umístění sídla Uživatele je splatná vždy k 25. dni měsíce předcházejícího období, na které se cena platí.
  22) Za den zaplacení ceny je považován den připsání platby ve prospěch účtu Poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle nebo provozovně Poskytovatele.
  23) Při uzavření Smlouvy je Uživatel povinen složit Poskytovateli kauci 3 000,- Kč, která bude Uživateli navrácena po ukončení smluvního vztahu, po provedení změny sídla Uživatele na jinou adresu a po vypořádání všech závazků Uživatele a závazků případných dalších Uživatelů se shodným Zástupcem uživatele. I bez dohody smluvních stran je možné kauci po ukončení či zániku Smlouvy využít k vypořádání závazků Uživatele vůči Poskytovateli. Pokud Uživatel výše uvedené povinnosti nesplní do 3 měsíců po ukončení či zániku smluvního vztahu, propadá kauce ve prospěch Poskytovatele.
  24) Případné upomínky k úhradě zasílá Poskytovatel Uživateli prostřednictvím elektronické nebo běžné pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Poplatky za zaslání upomínek stanoví Ceník.
  25) V případě prodlení Uživatele s úhradou libovolné platby má Poskytovatel právo Uživateli přestat poskytovat služby dle uzavřené smlouvy, vč. odstranění zákonem předepsaných údajů o Umístění sídla a dosílání korespondence. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinností Uživatele nezbavuje Uživatele povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.
  26) Uživatel je povinen nejpozději do patnáctého dne ode dne ukončení nebo zániku Smlouvy oznámit změnu sídla nebo přemístění provozovny příslušným orgánům, u nichž je veden živnostenský nebo obchodní rejstřík. Pokud Uživatel nesplní svoji povinnost dle předchozí věty, je povinen zaplatit za každý den, v němž byl s jejím splněním v prodlení, smluvní pokutu ve výši 30,- Kč.
  27) Nesplní-li Uživatel, který je právnickou osobou, řádně a včas své závazky, vyplývající z povinnosti platit kterékoli úhrady vyplývající z uzavřené Smlouvy nebo těchto obchodních Podmínek, zavazuje se níže podepsaný člen statutárního orgánu společnosti, která je Uživatelem, jako fyzická osoba, že uspokojí veškeré pohledávky Poskytovatele za Uživatelem vzniklé na základě uzavřené Smlouvy, a to do výše dluhu včetně příslušenství a včetně smluvních pokut.
  28) Chybné vyúčtování služeb může Uživatel uplatnit do 30 dnů po jeho obdržení. V opačném případě uznává Uživatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli.
  29) Uživatel se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou Poskytovateli porušením Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

  Trvání, změny a ukončení smlouvy o pronájmu virtuální kanceláře a prostor kancelářského centra

  30) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
  31) Dohody, které se odchylují od Podmínek lze sjednat pouze písemnou formou.
  32) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem. V případě sporů mezi obsahem Podmínek a Smlouvy má vždy přednostní právo Smlouva.
  33) Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
  34) Smlouvu lze ukončit jednostranně výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď.
  35) Strany si dohodly, že Smlouva zaniká šedesátým dnem prodlení Uživatele se zaplacením ceny dle odst. 1 Smlouvy a odst. 20 těchto Podmínek.
  36) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě porušení smluvních podmínek Uživatelem. Odstoupení od Smlouvy je účinné pátý den po odeslání písemného odstoupení Poskytovatele na poštovní a elektronickou adresu Uživatele.
  37) Uživatel je povinen nejpozději do patnáctého dne ode dne ukončení nebo zániku Smlouvy oznámit změnu sídla nebo přemístění provozovny příslušným orgánům, včetně živnostenského a obchodního rejstříku a finančního úřadu. Pokud tak Uživatel neučiní, bere na vědomí, že tato ohlášení učiní Poskytovatel, příp. vlastník nemovitosti, a to se všemi právními důsledky pro Uživatele.
  38) Vznikne-li v případě výpovědi smlouvy přeplatek na pravidelných poplatcích, je Poskytovatel povinen na písemnou výzvu Uživatele tento přeplatek vrátit do třiceti dnů od doručení výzvy, s výjimkou případu poskytnutí speciální nebo promo ceny vázané na delší předplacené období a odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele, kdy se přeplatek nevrací.
  39) V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírčím způsobem, sjednávají Poskytovatel a Uživatel místní příslušnost k soudu dle sídla Poskytovatele.
  40) Podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem, ať už písemná nebo ústní, není-li stanoveno jinak.

  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. listopadu 2011